CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky

WWW

Kontakt

CINIS spol s r.o.
 

Jednatelé:
Ing. Jan Maloch
(mobil: 603 245 156)
Ing. Pavel Trýzna
(mobil: 603 245 155)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    cinis.ustecko.com
e-mail: cinis@ustecko.com
            cinis@volny.cz


reg. KS UL, vl. C 577

IČ:18383165
DIČ:CZ18383165

IČP:1000569306

Separátory amalgámu rtuti.

Dalším využitím sorbentu Cinis je jeho použití pro čištění odpadní vody znečištěné rtutí (Hg), která vzniká při provozování stomatologických ordinací.

Domnívali jsme se, že vývojem nového separátoru amalgámu (sedimentačně filtračního typu) vyřešíme rozpor mezi naší a evropskou legislativou. Naše legislativa požadovala i od stomatologických ordinací dodržování emisního limitu a kanalizačních řádů stanovením hodnoty emisního limitu 0,05 mg rtuti v jednom litru vypouštěné vody, zatímco evropský předpis požadoval po přechodné období vybavit soupravy v zubních ordinacích odlučovači amalgámu s minimální účinností 95 %, bez vazby na dodržení emisního limitu.
Podle našich výpočtů ke splnění emisního limitu 0,05 mg rtuti v jednom litru vypouštěné vody nestačí účinnost Metasysu MST -1 (98.6 % ) ani při ředění 30 litry vody na pacienta. Požadovaná účinnost ke splnění emisních limitů je více než 99% viz následující tabulka.


Řešení firmy Cinis.
Na základě laboratorních a provozních pokusů byl navržen SAC – 1 (SAC = separátor amalgámu Cinis). Pro bližší identifikaci je připojena číslice vyjadřující dlouhodobý průtok v litrech za minutu.

SAC – 1 je zařízení pro čištění odpadní vody s obsahem amalgámu z primárního i sekundárního zdroje v zubní ordinaci s trvalým přítokem 1 litru odpadní vody za minutu. Podle ČSN EN ISO 11143 je SAC zařízením kombinující princip sedimentační a separační ( typ č. 4).

Separátor amalgámu firmy Cinis je kombinované zařízení, využívající jako první stupeň dělenou sedimentační komoru se zásobníkem, pro druhý stupeň je použita netlaková komora pro separaci amalgámu. Separace a sedimentace zbytkového amalgámu v odpadní vodě probíhá na upraveném sorbentu Cinis s vysokým měrným povrchem. Sorbent je i vhodně strukturován s koeficientem filtrace v rozmezí 5x10 –5 – 7x10-4 m/sec a nepodléhá destrukci čištěnou odpadní vodou ani destrukci vodním roztokem desinfekčních přípravků v rozsahu pH 5 -10.
Tento separátor splňuje současně oba požadavky na čištění odpadní vody :

  • Vysokou účinnost čištění větší než 99%.

  • Emisní limit 0,05 mg Hg/litr.

Zabudováním tohoto separátoru amalgámu rtuti do stomatologické ordinace umožňuje vodohospodářským orgánům nebo majitelům kanalizací plně uplatnit nejpřísnější limity pro vyčištěnou odpadní vodu.

ČOV pro více stomatologických ordinací.
Dalším variantním řešením situace jak vyřešit problém účinnosti separace amalgámu a zároveň dosáhnout emisního limitu požadovaného správcem kanalizace je postavit ČOV pro více ordinací v jedné budově. Podmínkou je možnost realizace nutných stavebních úprav.
Příkladem je řešení této situace při zabezpečení emisního limitu z objektu stomatologických ordinací MUDr Horvátha.
Majitel kanalizace požaduje extrémně přísný emisní limit 0,001 mg Hg/litr.
Proto bylo použito technické řešení navržené MUDr. Horvátem a firmou Cinis. Ze šesti ordinací je svedena odpadní voda do sklepní místnosti, kde probíhá její sedimentace s následným dočištěním na jednokomorovém filtru se sorbentem Cinis.
Toto řešení je schváleno vodohospodářským rozhodnutím příslušných orgánů. Požadovaný emisní limit se daří bez problému plnit.

Našimi separátory bylo vybaveno cca 200 ordinací. Pro zajištění výměny separátorů, tj. servisů a provádění repase, jsme vybudovali odpovídající zázemí pro práci s nebezpečným odpadem. Tuto servisní činnost a repasi separátorů provádí naše firma, včetně zneškodnění vzniklého kalu na zařízení v zabezpečené místnosti v sídle firmy – viz schema.

Náš podnikatelský záměr se zcela nenaplnil, protože stále trvá nesoulad mezi emisním limitem a požadovanou účinností separátorů.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies