CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Konfrontace výsledků čištění Cinis s výsledky odlučovačů.

Setkáváme se většinou se špatnými výsledky čištění odpadních vod odlučovači nepolárních extrahovatelných látek (NEL). Před časem jsme byli osloveni, abychom navrhli čištění kondenzátu za stabilním průmyslovým kompresorem se vstřikem oleje. Pro čištění kondenzátu byla kompresorovna vybavena odlučovačem; produkce kondenzátu byla v desítkách litrů za den. Zákazník od nás očekával, že nahradíme v odlučovači používané aktivní uhlí a fibroil sorbentem Cinis. To přirozeně nebylo možné, sorbent Cinis nelze použít do objemově malého odlučovače, který je konstruován pro sorbenty s vysokou sorpční kapacitou (dokáží nasorbovat násobky NEL své váhy). V odebraném vzorku kondenzátu za odlučovačem NEL byl změřen obsah 721 mg (C10 –C40) / litr.

Setkali jsme se s mnoha dalšími příklady špatné práce odlučovačů. Vždy to bylo v důsledku nedodržování návodů, nebo opožděné vyměněné náplně. Nevíme jak významně se na tom podílí ekonomické důvody (cena sorbentu), a jaký podíl má špatná práce obsluhy. Vidíme to tak, že mnohé podniky, které mají odlučovače, je servisují po dobu zkušebního provozu podle návodu. Po skončení zkušebního provozu už jen spoléhají na to, že po naředění v podnikové kanalizaci splní emisní limit kanalizačního řádu.
Nastává situace kterou kritizujeme. Majitelé a správci ČOV a kanalizačních sítí, ve své většině málo kontrolují dodržování kanalizačního řádu. Pokud kontroly probíhají, jsou vyvolány zpravidla upozorněním (udáním).

V roce 2012 nás oslovila energetická firma, že potřebuje dočistit kondenzát za odlučovačem NEL, typ OSC 2400. Tento typ odlučovače je konstruován na 15,0 mg (C10 –C40) / litr na výstupu z odlučovače. Odlučovač nebyl schopen plnit požadovaný emisní limit 1,0 mg (C10 –C40) / litr na výstupu do recipientu.
Abychom si ověřili schopnost sorbentu Cinis pro tento typ odpadní vody, požádali jsme o odebrání reálného vzorku za stejným typem odlučovače v jiné firmě, kde je obdobný typ kompresoru. Jeho obsah uhlovodíků (C10 –C40) měřený v akreditované laboratoři VÚHU, a.s. Most byl 535 mg/litr. Tento vzorek jsme přefiltrovali na koloně s náplní sorbentu Cinis a získali jsme výsledek 0,03 mg (C10 –C40) / litr. Po tomto zjištění jsme mohli přijmout zakázku s garancí nepřekročení požadovaného limitu hodnoty 1,0 mg (C10 –C40) / litr.
Dočišťovací filtr UFJ – 5 se sorbentem Cinis byl instalován za odlučovač OSC 2400.

Investor má záruku, že pojistka v podobě UFJ -5 zařazená jako druhý stupeň čištění, zajišťuje dlouhodobé dodržování emisního limitu. Tento emisní limit by nemohl být dodržen použitím jen standardního odlučovače.

Kompresorová hala firmy United Energy a.s. Komořany (filtrační jednotka UFJ -5 s odnímatelným krytem, plocha povrchu 5m2, obsah sorbentu Cinis je 3,5m3 ). Na obrázku je také vidět předřazený odlučovač OSC 2400 – vlevo.

Podle návodu k obsluze odlučovače OSC 2400 se obsah uhlovodíků na jeho výstupu ve vyčištěné vodě kontroluje týdně. Odebírá se zkušební vzorek vyčištěné vody a porovnává se s testovací lahvičkou s obsahem 15mg (C10 –C40) / litr. Jakmile jsou vzorky srovnatelné (posuzuje se senzoricky), je nutná výměna náplně separátoru v hodnotě několika tisíc Kč a to dle dosavadního provozu minimálně 1x měsíčně.

Ekonomická úvaha.
V UFJ - 5 je cca 3,5 tuny sorbentu Cinis. Po nasycení filtrační náplně NEL, zajišťuje firma Cinis spol. s r.o. ve spolupráci s firmou Patok a.s. její výměnu. Výměna spočívá v odvozu UFJ -5 se sorbentem Cinis k biodegradaci, vyčištění jednotky, její nové vystrojení a zpětnou instalaci. To vše za cca 15000 Kč včetně DPH.
Sorpční kapacita sorbentu Cinis je 30 kg NEL/ tunu; celé jednotky UFJ-5 je tedy cca 105 kg NEL se 100 % jistotou. Při roční produkci odpadní vody (kondenzátu) 240 m3 s obsahem 15 mg NEL/litr je třeba vyčistit 3,6 kg NEL. Za dodržení těchto předpokladů by druhý stupeň čištění vydržel cca 30 roků bez výměny. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s péčí o provoz odlučovačů a snahou o úsporná opatření (cena za Chezacarb je cca 45 Kč/ kg, cena za Fibroil je 190 Kč/ kg, což jsou náplně sorpčních materiálů v odlučovači OSC 2400), je však třeba počítat reálně s obsahem (C10 –C40) cca 150 mg/litr.
Tím se zkrátí doba výměny sorbentu Cinis na cca 3 roky. Roční náklad na provoz druhého stupně čištění bude tak cca 5000 Kč/rok.
Při ekonomické rozvaze celé investice do nových kompresorů hrál roli fakt, že investor výrazně ušetřil nákupem kompresorů se vstřikem oleje, místo původně zamýšlených dražších kompresorů nemazných. Instalací těchto kompresorů ale vyvstala nutnost čistit odpadní kondenzát. Ve spolupráci s naší firmou je tato voda čištěna efektivně a pro investora i levně, navíc s vysokým ekologickým zabezpečením.

Na obrázku firma Patok, a.s. odváží ze skladu naší firmy sorbent Cinis pro svoji technologickou potřebu. Pro dočištění odpadní vody ze svého provozu používá kombinované metody srážení a sorpce kontaminantů.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies