CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Čištění průmyslových odpadních vod znečištěných Uhlovodíky, TK, NL.

1. Technologie čištění.
Technologie čištění průmyslových vod znečištěných uhlovodíky C10-C40, nerozpuštěnými a rozpuštěnými látkami (NL, RL), těžkými kovy (TK) a dalšími uhlovodíky v neutralizačních stanicích apod. je založena na fyzikálně chemických vlastnostech sorbentu Cinis. Průmyslové vody jsou zatíženy různým stupňem znečištění. Pokud odpadní voda bude více zatížena výše uvedenými kontaminanty, je možno čištění kombinovat. V první fázi provést předpřípravu vody srážením a následnou sedimentací, gravitačním odloučením, apod. V druhé fázi předčištěnou vodu dočistit na filtru se sorbentem Cinis. V praxi tento způsob čištění používá např. firma Patok, a.s. Louny na základě zakoupené licence. V případě energetických provozů, vzhledem k charakteru odpadní vody, není třeba provádět předčištění - počítá se pouze se sedimentací kalu a gravitačním odloučením volné fáze oleje na hladině.

Čistící proces je možné automatizovat. Při návrhu vlastních komponentů technologie ČZV je použito postupů, které jsou duševním vlastnictvím firmy Cinis.

2. Princip čištění.
Vlastní čištění odpadní vody s obsahem uhlovodíky C10-C40, TK, NL a případně dalších uhlovodíků probíhá zpravidla na standardizovaných kontejnerech s filtrační látkou Cinis označené UFJ-5 (univerzální filtrační jednotka), nebo na zemních filtrech s identickou náplní. Tato znečištěná voda je dopravována čerpadlem do skrápěcího ramene na kontejneru, nebo je rozváděna na povrch zemního filtru.
Největší sorpční kapacitu má sorbent Cinis na uhlovodíky C
10-C40 - 30 kg / m3 se 100% jistotou. Sorpční kapacita pro těžké kovy je 300 – 600 gramů na jeden m3 sorbentu.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejvýhodnější aplikace s využitím sorbentu Cinis je čištění odpadní vody s relativně nízkým obsahem kontaminantů (jednotky miligramů na litr) a velkým objemem této vody.

3. Čištění uhlovodíků C10-C40 v energetických zařízeních.

Největších úspěchů dosáhlo čištění zaolejovaných vod v energetických zařízeních. V těchto zařízeních na rozvodnách, transformačních stanicích a teplárnách vzniká zaolejovaná odpadní voda s obsahem uhlovodíků C10-C40 při kontaktu zejména dešťových vod a nehermetických elektrických strojů a zařízení a při provozních manipulacích.Tato voda je přiváděna do vhodně dimenzované havarijní akumulační jímky. Zde dochází po relativně krátké době k oddělení tří složek tj. oleje (uhlovodíky C10-C40), vody a kalu (NL). Volná olejová fáze zůstává na hladině odpadní vody, nerozpuštěné látky ve formě kalu sedimentují na dně jímky. Předmětem čištění je odpadní voda, která se nachází pod vydělenou vrstvou oleje a nad kalovou vrstvou; tato voda obsahuje uhlovodíky C10-C40 a NL v jednotkách mg.l-1. V této čištěné vodě kolísá obsah uhlovodíků C10-C40 v závislosti na množství anorganických nečistot obsažených v této vodě. Na tyto anorganické částice, které se dostávají do odpadní vody se vážou částice oleje. Proto je důležité minimalizovat jejich obsah, aby se maximálně prodloužil interval výměny sorbentu v kontejneru.

Vlastní čištění zaolejované vody probíhá na speciálně upravených a vystrojených kontejnerech s filtrační látkou Cinis. Tyto kontejnery jsou označeny jako UFJ – 5 (univerzální filtrační jednotka o ploše 5 m2). Kapacita UFJ- 5 je filtrace 10 – 20m3 odpadní vody za 24 hodin. Zaolejovaná voda je dopravována čerpadlem umístěným v havarijní akumulační jímce přes řadu technologických ventilů na skrápěcí zařízení nad UFJ -5, ve které probíhá vlastní čištění vody. Vyčištěná voda při jednostupňovém čištění dosahuje trvale obsahu uhlovodíků C10 - C40 max. 0,1 mg/litr s možností vypouštění do povrchového toku. Při jednostupňovém způsobu čištění je vyčištěná voda vypouštěna do jímky předčištěné vody s následným vypouštěním do recipientu.
Technologie Cinis umožňuje také tzv. dvoustupňový režim provozu, kdy vyčištěná voda dosahuje trvale obsahu uhlovodíků C
10 - C40 max 0,05 mg/litr s možností vypouštění do vodárenského toku nebo vsakování do podzemních vod. Při dvoustupňovém čištění je jednou vyčištěná voda soustředěna do vložené akumulační jímky předčištěné vody a následně je opět čištěna na další UFJ -5. Voda po druhém stupni čištění je vypouštěna do jímky čisté vody s následným vypouštěním do recipientu.
V ČOV jsou zpravidla instalovány dvě UFJ -5 které pracují v paralelním zapojení pokud je požadován orgány ŽP mírnější emisní limit, nebo jsou obě UFJ -5 zapojeny sériově v případě „tvrdšího“ emisního limitu.
Vlastní chod ČOV je řízen plně automaticky. Hladina v akumulační a havarijní jímce je udržována automatikou stále na minimální dohodnuté výšce a objemu tak, aby byl zachován volný objem daný příslušnými předpisy.


Na obrázku pracovník firmy Cinis Technologie s.r.o. odebírá vzorek odpadní vody pro stanovení obsahu Uhlovodíků (C10 - C40).

4. Čištění uhlovodíků C10-C40 a TK v ostatních průmyslových vodách.

Pro zneškodňování kontaminantů v průmyslových odpadních vodách se rovněž používají při většině aplikací universální filtrační jednotky. Rozměry UFJ je možno postavit na „míru“ podle místní situace, důležitá je velikost povrchu. Zpravidla je rozměr přizpůsoben mobilnímu zařízení na převoz kontejnerů. V menšině případů se pro zneškodňování kontaminantů v průmyslových odpadních vodách používá i zemní filtr s filtrační látkou Cinis. Jde o případy, kde je k dispozici příslušně veliký pozemek (skládky odpadu).
Vzhledem k široké škále dalších možností je třeba individuálně posoudit jaké případné úpravy je třeba s akumulovanou odpadní vodou provést před vlastním čištěním (úprava pH, chemická předúprava pro změnu valence příslušného kovu apod.). Pro všechny kontaminanty platí, že je možno vypouštět vodu s obsahem rovným, nebo nižším než je emisní limit stanovený příslušným orgánem státní správy.

5. Přehled možných aplikací.

 • Čištění zaolejovaných vod v energetice.

 • Čištění vypírky kouřových plynů.

 • Čištění vod ze sklářské výroby.

 • Čištění odpadní vody ze stomatologických zařízení.

 • Čištění kontaminovaných podzemních vod.

6. Navrhování technologie čištění průmyslových odpadních vod – systém Cinis.

Vzhledem k veliké škále odpadních vod je třeba při návrhu vlastní technologie jejich čištění postupovat podle následujícího schématu :

 • Získat dostatečnou časovou řadu obsahů kontaminantů v odpadní vodě přicházející v úvahu pro čištění.

 • Odebrat vzorek odpadní vody a provést laboratorní ověření účinnosti filtrační látky Cinis pro danou vodu a případné ověřit nutné chemicko – fyzikální postupy a úpravy.

 • Určit sorpční kapacitu filtrační látky Cinis pro danou odpadní vodu a charakter kontaminace.

 • Získat dostatečnou časovou řadu „vydatnosti“ zdroje odpadní vody, průměrné hodnoty, sezónní výkyvy.

 • Navrhnout velikost havarijní a akumulační jímky, případně akumulační prostor zemního filtru v souladu s příslušnými předpisy (přívalový déšť, havárie transformátoru, měsíční srážky a pod.)

 • Navrhnout příslušný algoritmus pro automatizování čistícího procesu.

 • Navrhnout technologii pro vlastní investiční záměr.

 • Vypracovat projekt procesu čištění odpadní vody s navrženou technologií včetně automatizace vlastního procesu a napojení vybraných výstupů na příslušné dozorové pracoviště.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies