CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

ČOV pro rodinné domky.

Na počátku 90. let u RD postačoval k čištění splaškové vody pouze septik, nebo bezodtoková jímka (žumpa) s pravidelným vyvážením.

Nesnažili jsme se za každou cenu vstupovat na trh. Řešili jsme pouze případy, když jsme byli osloveni i na doporučení orgánů ŽP řešit problematické situace spojené s dodržováním přísných emisních limitů, ochranná pásma, nemožnost připojení na veřejnou kanalizaci, apod.

Někteří projektanti, ve spolupráci s úředníky tehdejšího okresního úřadu Karlovy Vary, inspirováni ČOV Vysoká Pec navrhovali filtry Cinis bez vrstev, požadovaných katalogovým listem. Byl vypuštěn zásyp tvořící nezámrznou výšku, rozváděcí vrstvy a kalová vrstva. Filtr byl zakryt hranoly nebo povaly s dilatačními spárami pro přístup vzduchu.

Uvádíme několik typických případů ČOV do 10 EO.

1) Příklad ČOV u rodinného domku v místě, kde není možnost se napojit na veřejnou kanalizaci, je v obci Údlice. Majitel tohoto RD postavil ČOV ve složení 3 komorový septik s dočišťovacím filtrem Cinis s výstupem do sběrné šachty a trativodu. Sběrná šachta zároveň slouží jako zásobník vyčištěné vody k zalévání zahrady. Z důvodu nedostatku místa a geodetické výšky pro odtok do trativodu umístnil majitel filtr bezprostředně u RD. Filtr Cinis je uzavřen pouze lehkým zákrytem, který je možno rychle demontovat před pravidelnou (cca 2x v roce – jaro, podzim) údržbou. Z důvodu občasného zápachu z filtru byl záklop z vlnitého laminátu dodatečně překryt volně položenou geotextilií, dále je do septiku pravidelně aplikován komerční biologicko-enzymatický přípravek pro urychlení rozkladu organického znečištění vody.

Na obrázcích níže je vidět filtr Cinis (uvnitř oplocení), vpravo od něj poklopy septiku – foceno při údržbě filtru.


Výsledky čištění za poslední 3 roky jsou uvedeny v následující tabulce. Hodnoty sledovaných parametrů nikdy nepřekročily limity dle platného povolení k nakládání s vodami.

2) Jako další příklad je možno uvést projekt Ing. Kasíkové a odvážné úřednice z Karlových Varů, která souhlasila s jejím návrhem filtru z roku 1997 u rodinného domku v Sopečné (na obrázku řez filtrem).

3) Investor rodinného domku v Mezihoří nad Jirkovskou přehradou (zdroj pitné vody) byl v roce 2003 postaven před situaci, kdy vypouštění vyčištěné vody bylo podmíněno hodnotami do vsaku. Tyto hodnoty mohl splnit pouze zařazením dočišťovacího filtru Cinis. ČOV v této sestavě pracuje bez problému dodnes.

4) Obec Rybničná v Karlovarském kraji. Za novým rodinným domkem byla postavena malá mechanicko - biologická ČOV. Výstup z této čistírny byl zaústěn do otevřeného žlabu končícího v místním rybníčku. Majitel byl nucen řešit stížnosti sousedů na trvalý zápach. Odvolací orgán ŽP doporučil projektantovi zařadit do série odpovídající zemní filtr s náplní sorbentu Cinis. Po tomto zásahu stížnosti ustaly.
Na obrázku je podélný řez filtrem Cinis.

5) V roce 2011 jsme byli osloveni majitelem RD z Panenského Týnce, který chtěl postavit ČOV s těmito požadavky:
-   Výstavba bude realizována svépomocí.
-  
Vyčištěná voda musí mít takové parametry, aby ji bylo možno používat na zalévání zahrady a pro výměnu vody v okrasném jezírku.
-   Využití jako užitkové vody v RD.

Pro jeho projekt jsme poskytli potřebné podklady. Celkové uspořádání ČOV je na schematickém řezu.

Výsledky čištění z března 2014 jsou v následující tabulce:

Celkově je možno konstatovat, že požadavky a představy majitele jsou naplněny. Za dva roky byly provozní náklady ČOV pouze za odvoz kalu ze septiku. Ušetřil náklady za pitnou vodu na zalévání zahrady a její použití k technickým účelům. Fotografie ČOV je na dalším obrázku.

 ČOV Cinis jsou realizovány jako individuální projekty, často s významným podílem svépomocných prací. Jsou alternativou ke komerčním aeračním čistírnám se zachováním výhody absence potřeby elektrické energie pro svou činnost.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies