CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Technologie Cinis.

 Firma Cinis založila svou činnost na využívání vyjímečných vlastností patentově chráněného sorbentu na bázi spalování hnědého uhlí. Samotný název Cinis je z latinského slova popel.

V průběhu roků 1993 – 2000 jsme vyvíjeli jednotlivé technologie v oblasti:

  • čištění městských odpadních vod (CHSK, BSK5, NL, P celkový, N-NH4) v kategoriích do 10 EO, do 50 EO, a do 500EO,

  • čištění průmyslových odpadních vod (Uhlovodíky C10-C40, NL),

  • čištění průmyslových odpadních vod (TK, NL, Uhlovodíky C10-C40),

  • čištění odpadních vod kontaminovaných úkapy automobilů – zabezpečená parkoviště,

  • čištění odpadních vod ve stomatologii (Hg, NL).

Tím jsme jistým způsobem předešli i Vládní nařízení (229/2007 v § č.2 písmeno í , nař. vlády č. 416), která nabádají k použití nejlepších dostupných a nejúčinnějších technologií pro zneškodňování nebo čištění odpadních vod, které jsou vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení za ekonomicky a techniky přijatelných podmínek a zároveň jsou nejúčinnější pro ochranu vod

Největších úspěchů jsme dosáhli při řešení čištění odpadních vod s obsahem ropných uhlovodíků C10-C40 v oblasti energetiky u firem ČEPS, a.s., E.ON, a.s. a ČEZ, a.s. Vyvinuli jsme levnou technologii na čištění odpadní vody s obsahem uhlovodíků C10-C40. Pro výkon servisní činnosti na čistírnách jsme založili dceřinou společnost CINIS TECHNOLOGIE s.r.o.

Výsledkem vzešlým z dlouhodobých zkušeností, výzkumných a vývojových prací bylo patentování popele jako sorbentu na bázi vedlejších produktů po spalování hnědého uhlí a následných užitných vzorů řešících techniku čištění.
Nejvíce jsme využívali vyjímečnou vlastnost , kdy popel působí jako katex, a jeho pomocí lze s výhodou odseparovat nepolární organické látky a kationty.
Co ve vývoji technologií pro využití filtrační látky bylo nejdůležitější - mimo jejích fyzikálních vlastností?
Je to její cena. Cena filtrační látky Cinis (500 Kč za jednu tunu) je bezkonkurenční ve srovnání s cenou aktivního uhlí a Chezacarbu (cca 50 000 Kč za jednu tunu).
Filtrační zařízení na čištění uhlovodíků C10-C40 se sorbentem na bázi aktivního uhlí, se vzhledem k této vysoké ceně používají pouze pro vyšší koncentraci znečištění a malé množství odpadní vody. Pro nižší koncentraci obsahu Uhlovodíků C10-C40 a velké množství odpadní vody se proto používaly systémy čištění na bázi chemické úpravy (EMA, Aktibent).
Po ověření rozhodujících vlastností sorbentu Cinis a vzhledem k jeho nízké ceně, bylo možno navrhnout systém čištění odpadní vody s obsahem Uhlovodíků C10-C40, který umožňoval náhradu systémů na bázi chemické úpravy, filtračními jednotkami na bázi sorbentu Cinis. Vhledem ke špičkové kvalitě vyčištěné vody, bylo tento proces možno automatizovat.
Tato technologie Cinis je vhodná pro řešení případů s větším množstvím odpadní vody s relativně malou kontaminací Uhlovodíků C10-C40, kdy je možné trvale dosahovat pro vyčištěnou vodu hodnot 0,1 mg C10 –C40/ litr (jednostupňový způsob čištění), nebo 0,05 mg C10 –C40/ litr (dvojstupňový způsob čištění). Tato technologie se nejvíce uplatňuje v energetice a výstavbě zabezpečených parkovišť před kontaminací podzemních vod.

Naše postřehy v přístupu úředníků.

Problémem při využívání naší technologie je fakt, že k jednoduchým, levným, byť účinným technologiím pracujících na přírodních principech, je počáteční nedůvěra. Větší důvěru mají technici ve složitá, technologicky náročnější a dražší zařízení s vyšší spotřebou energie.

Světlou výjimkou byla spolupráce při řešení problémů s čištěním odpadních vod (uhlovodíky C10-C40, splaškové vody) na rozvodně v Hradci u Kadaně.
V roce 1992 jsme pracovníkům rozvodny Hradec u Kadaně, povodí Ohře, vodohospodářům z ONV Chomutov předvedli prototyp jednotky se sorbentem Cinis a její nasazení při reálném čištění zaolejované vody z havarijní jímky. Ve vyčištěné vodě dosahovaly hodnoty uhlovodíků C
10-C40 < 0,2 mg/litr.
V další fázi byl proveden tříměsíční zkušební provoz s použitím univerzální filtrační jednotky se sorbentem Cinis s minimální automatizací provozu. Zaolejovaná voda byla trvale čerpána z havarijní jímky pod transformátorem. Kvalita vypouštěné vody byla měřena na přístroji Horiba. Výsledky obsahu uhlovodíků C
10-C40 ve vyčištěné vodě splňovaly povolené emisní limity.
Po vyhodnocení zkušebního provozu nás vedení rozvodny požádalo o návrh trvalého řešení, které by umožnilo čištění zaolejovaných vod z havarijních jímek, včetně sanace pozemní vody.
Po úspěšné realizaci ČZV a bezproblémovém provozu na rozvodně Hradec přistoupil ČEZ.......???(dnes ČEPS, a.s.) na postupnou výměnu stávajících technologií čištění zaolejovaných vod za naši technologii na všech svých rozvodnách.

Za diametrálně odlišný přístup úředníků můžeme považovat řešení obdobné situace na rozvodně TR Čebín 110kV, tehdy v majetku Jihomoravské energetiky.
Pří rozhodování o volbě technologie rozhodl posudek vypracovaný ČVUT v Brně, který označil naší technologii za neperspektivní a málo pokrokovou (např. že dopravní čerpadlo v havarijní jímce bude vytvářet emulzi vody s olejem, kterou filtr nezachytí). Posudek doporučil technologii založenou na reverzní osmóze (membránové technologii).

Po několika letech provozu, kdy měla obsluha stálé potíže s ucpáváním filtru (způsobené mj. vysokým obsahem železa v odpadní vodě), přikročil majitel JME Brno k výměně této čistírny za naši technologii, založenou na použití sorbentu Cinis - stejnou jaká již byla použita u sousední energetiky (rozvodně TR Čebín 420 kV).

Jsme si plně vědomi, že příslušní pracovníci na odborech ŽP a pracovníci Povodí musí přistupovat obezřetně k předkládaným investičním záměrům a projektům. Proto kladně hodnotíme postup Povodí Vltavy v případě ČZV (čistírny zaolejovaných vod) v Přešticích, které si vyhradilo průběžnou kontrolu a nezávislý osobní odběr a analýzy vzorků vyčištěné odpadní vody z ČZV.

Po získání osobních zkušeností s naším způsobem čištění tyto zkušenosti využili při obdobných případech při navrhování emisních limitů a návrhu zkušebního provozu. V některých případech i od zkušebního provozu upustili.

Ne zcela dobré máme zkušenosti s provozováním odlučovačů ropných produktů v odpadních vodách. Nemohou za to odlučovače, ale přístup k jejich provozování, údržbě a výměně filtračních vložek. Majitelé a správci ČOV a kanalizačních sítí, ve své většině málo kontrolují dodržování kanalizačního řádu. Pokud kontroly probíhají, jsou vyvolány zpravidla na upozornění (udání). V kanalizačních řádech jsou striktně stanoveny hodnoty emisních limitů ale realita jejich dodržování je často jiná.
Odstrašujícím případem je podnik ze kterého nám byl přinesen vzorek vody v roce 2013 za odlučovačem RL , který obsahoval 535 mg C10 –C40 / litr. V případě správné údržby a provozování odlučovače by měla mít vyčištěná voda na jeho výstupu pouze 10 – 15 mg C10 –C40 / litr (dle údajů výrobce).
Tato zjištění svědčí o tom, že není v pořádku provozování a servis odlučovače. Odpovědní pracovníci tvrdí, že rozhodující je měření na výstupu ze závodu do veřejné kanalizace. Povolený emisní limit rozhodně počítá s deklarovaným výstupem z odlučovače dle výrobce a povoleným ředěním. Výše uvedená hodnota 535 mg svědčí o špatném provozování odlučovače a s velkou pravděpodobností dochází k překročení hodnoty 10 mg C10 –C40 / litr v kanalizaci jak stanovuje kanalizační řád.

Souběžně probíhalo použítí filtrační látky Cinis jako náplně do zemních filtrů. Vyjímečné jsou vlastnosti popele z hlediska prostředí pro bakteriální život, které lze srovnat s půdou. Zejména je toto prostředí výhodné pro nitrifikační bakterie, vzhledem ke vzdušné kapacitě této filtrační látky. Tato vlastnost je rozhodující pro odbourávání biologického znečištění.

První ČOV s tímto filtrem byla vybudována pro část obce Vysoká Pec. V této části obce byl používán septik SM 8 se vsakovacím polem jako ČOV. Vsakovací pole ztratilo po čase svou schopnost a odpadní voda tvořila pouze zapáchající malou lagunu. Pracovníci ŽP na ONV Chomutov po seznámení s naší technologií, nám nabídli možnost nahradit vsakovací pole zemním filtrem. Stejně vstřícný přístup byl u pracovníků Povodí Ohře, kteří souhlasili s možností využít sousedního přivaděče jako recipientu pro vyčištěnou vodu.
Projekt vypracovala a stavbu realizovala firma Meliora Radonice v roce 1991. Filtr byl uveden do provozu na začátku roku 1993. Výsledky čištění bezproblémově splňovaly stanovené emisní limity a bakteriologické rozbory. I na tomto výzkumu a provozu se podíleli pracovníci VÚV Praha Ing. Mathielo a Ing. Písařová. ČOV Vysoká Pec pracovala 10 roků do výstavby nové ČOV v Jirkově. Unikátní zemní filtr sloužil jako místo pro exkurze starostů, vodohospodářů a pracovníků ŽP. Společníci naší firmy demonstrovali kvalitu vyčištěné vody již na počátku 90 let tím, že při kontrastu předváděného vzorku vody na vstupu na filtr a vyčištěné vody na výstupu z filtru tuto vyčištěnou vodu pili. Dodnes žijí a humorem na tuto etapu vzpomínají.

Dalším příkladem použítí filtrační látky Cinis je odloučení amalgámu rtuti v odpadní vodě ze zubních ordinací.
Nezvykle přísný emisní limit pro ČOV (odlučovač amalgámu rtuti) byl stanoven majiteli jednoho objektu v Chebu, ve kterém sídlí 6 stomatologických ordinací. Emisní limit byl stanoven správcem kanalizace na 0,001mg Hg/l. Majitel objektu i tento přísný limit dokáže splnit ve spolupráci s naší firmou. ČOV je vybavena sedimentačně - filtračním zařízením. Sedimentační část tvoří 4 hoboky pro uklidnění pohybu vody. Výstupní hodnota obsahu rtuti v odpadní vodě po sedimentaci je kolem 0,5 mg Hg/l. V druhém stupni je zařazen filtr Cinis s objemem filtrační látky 70 litrů, který dočišťuje výstupní vodu na požadovaných 0,001 mg Hg/l.
Dalším příkladem je brněnský podnik v němž pracuje stomatologická ordinace. Požadavek podnikového ekologa (zástupce majitele kanalizace) na dodržování emisního limitu 0,05 mg Hg/l z této stomatologické ordinace je zakotven ve vzájemné smlouvě pod vysokou sankční pokutou 50000 Kč. I když toto pracoviště je vybaveno schváleným odlučovačem amalgámu rtuti (Metasys), byla majitelka z důvodu dodržení emisního limitu donucena zařadit sériově (jako druhý stupeň čištění) náš separátor amalgámu SAC – 1. Požadavek na dodržování tohoto emisního limitu je dán zájmem Brněnských vodovodů a kanalizací na dalším využití čistírenských kalů. Ze stejných důvodů vyžadují a kontrolují Brněnské vodovody a kanalizace dodržování emisních limitů u Uhlovodíků C10-C40.

Proto jsou v okruhu jejich působnosti nově budovaná parkoviště stavěna jako zabezpečená s naším celoplošným filtrem umožňující vypouštět vodu z těchto parkovišť do vsaku.

Tyto příklady dokazují, že odpovědní pracovníci se nemusí obávat naplňování zákona a vládního nařízení pokud ví, že existuje vhodná ekonomicky přijatelná technologie. Domníváme se, že naše technologie vytváří ekonomicky a technicky přijatelné podmínky a může účinně přispět k ochraně vod.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies