CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Curriculum vitae firmy CINIS spol. s r.o.

Firma CINIS byla založena roce 1991 pracovníky z výzkumné sféry a řídícími pracovníky ze zemědělského provozu. Společníci jsou původci AO, patentů a užitných vzorů. Jejich využití slouží především k ochraně a zkvalitňování životního prostředí. Společníci převedli průmyslová práva na naší firmu s cílem je maximálně využít k hospodářské činnosti.

Měli jsme svým způsobem štěstí, protože jsme se od začátku věnovali předmětu kterým byl elektrárenský popel (samotný název firmy CINIS je odvozen z latinského slova pro popel). To bylo pro širokou veřejnost a mnohé odborníky životního prostředí nepochopitelné. Postupně jsme ověřovali jeho vlastnosti.

Při prvních pokusech jsme čistili kejdu skotu a prasat na složišti popele elektrárny Tušimice s následným pokusem s prvním filtrem v kontejneru naplněném elektrárenským popelem, který při předvádění snížil BSK5 kejdy z hodnoty cca 15000 mg/l na pouhých 120 mg/l BSK5. Následoval tentokrát již dlouhodobý pokus s kontejnerem vystrojeným již jako filtr s drenážní vrstvou a filtrační látkou Cinis. Na filtr byla napouštěna splašková voda za česly ČOV Údlice, s průměrným obsahem hodnoty 400 BSK5.Výstup měřila laboratoř SČVaku s výsledkem hodnoty 5 – 30 mg/l BSK5.   

Druhá větev našich pokusů probíhala v naší laboratoři v Mostě. Zde bývalí pracovníci VÚHU, a.s. Most zkoušeli vybraný druh plaveného popele jako sorbentu k čištění odpadní vody s obsahem NEL A TK ( Pb, Cd, Hg, Cr,As). Výsledky byly velice dobré. Současně jsme zjistili, že „jedovatost“ popelu je pravda jen částečná. Obsahuje skutečně některé toxické prvky, ale ty se uvolňují až po totálním rozkladu kyselinou, nebo zásadou. Takové podmínky se přírodě nevyskytují. Navíc jsme ze zemědělského výzkumu věděli, že rostliny - obiloviny a další zemědělské plodiny pěstované na popelu mají dokonce nižší obsah rizikových kovů než obiloviny pěstované na zemědělské půdě v tzv. čistých oblastech. To odpovídalo našemu zjištění, že popel z hlediska vodního výluhu můžeme považovat za inertní. Ve srážkových vodách se toxické stopové prvky prakticky nevyluhují.

Na obrázku vlevo je mikroskopický snímek filtrační látky Cinis (zvětšení 2400x), na obrázku vpravo měření koeficientu filtrace látky Cinis:

 

Naše eseročko, aby mohlo existovat a financovat věcné náklady na naše zkoumání, muselo někde získat finanční prostředky. Vyhráli jsme zakázku na rekultivaci části složiště elektrárny Prunéřov jejím ekologickým zaměřením. 

Práce prováděli společníci se svými rodinnými příslušníky. Získané prostředky jsme mohli investovat do přihlášky patentu na sorbent Cinis, který jsme následně používali při našich aktivitách. Nevzali jsme si žádný úvěr, nepřijali žádnou dotaci, ani grant. Proto se dnes na mnohé nářky živnostníků, podnikatelů díváme s odstupem a moc je nechápeme.

Z fyzikálních vlastností je důležitý vysoký měrný povrch popelu a jeho schopnost mechanicky zachytit a separovat nerozpuštěné látky na svém povrchu. Mechanická separace neprobíhá v celém filtru, ale na několika milimetrech výšky sorbentu. Vyjímečné jsou jeho vlastnosti z hlediska prostředí pro bakteriální život, které lze srovnat s půdním prostředím. Nitrifikační bakterie jsou půdními bakteriemi. Potřebují kyslík (vysoká vzdušná kapacita popele), vodu (popel je vododržný), organické živiny (jsou obsaženy v čištěné vodě), přiměřenou teplotu (při rozkladu čpavku značnou tepelnou energii produkují).

V roce 1992 jsme pracovníkům společnosti ČEZ, a.s. Divize přenosové soustavy (dnes ČEPS, a.s.) na Transformovně 400kV Hradec u Kadaně, pracovníkům povodí Ohře a vodohospodářům z ONV Chomutov předvedli prototyp filtrační jednotky se sorbentem Cinis a její nasazení při reálném čištění zaolejované vody (vod s obsahem nebezpečných látek) z havarijní jímky pro stanoviště silového transformátoru. V odpadní vodě obsah NEL (dnes reprezentované a dále v textu uváděné jako uhlovodíky C10-C40) dosahoval požadované hodnoty < 0,2 mg/litr. V další fázi byl proveden tříměsíční zkušební provoz s použitím univerzální filtrační jednotky se sorbentem Cinis s minimální automatizací provozu. Zaolejovaná voda byla trvale čerpána z havarijní jímky.. Kvalita vypouštěné odpadní vody byla měřena na přístroji Horiba. Výsledky obsahu uhlovodíků C10-C40 v odpadní vodě trvale splňovaly povolené emisní limity v souladu s platným povolení příslušného vodoprávního úřadu k nakládání s odpadními vodami – vypouštěnými do vod povrchových. Po vyhodnocení zkušebního provozu jsme byly požádáni o předložení návrhu, který by řešil automatizaci čištění zaolejovaných vod z havarijních jímek pro stanoviště silových transformátorů u společnosti ČEZ, a.s.
Toto byl začátek následného úspěchu realizací technologie CINIS v oblasti čištění zaolejovaných vod v energetice.

Úředníci životního prostředí a zemědělství ONV Chomutov sledovali naše úspěšné pokusy s čištěním kejdy prasat a skotu, později s čištění splaškových vod a živě se o ně zajímali. Upozornili nás na problémy obce Vysoká Pec u Jirkova. V této obci byla část obce čištěna mechanicko-biologickou ČOV s čeřícím odmítacím válcem. Část obce byla čištěna septikem se vsakovacím polem. Po nasycení tohoto vsakování se pod svahem tvořila velká zapáchající louže.
Nabízené příležitosti jsme se chopili a spolu s bývalým melioračním družstvem Radonice vypracovali projekt zemního filtru. Okresní úřad pomohl obci mimořádnou dotací a Meliora s.r.o., Radonice za stávající septikem postavila zemní nezakrytý, proti mrazu nezabezpečený filtr. V průběhu zkušebního provozu ČOV Vysoká Pec jsme začali spolupracovat s Výzkumným stavem vodohospodářským v Praze Podbabě. Tento ústav se v druhé polovině 80 let minulého století zabýval zemní filtrací pro dočišťování splaškových odpadních vod předčištěných v biologickém septiku. V roce 1986 byl ve VÚV zahájen výzkum dočišťování splaškové odpadní vody pomocí zemních filtrů. Zemnímu filtru je předřazen zpravidla septik, nebo štěrbinová nádrž. Vlastní filtrace probíhá v tělese filtru složeném z místní zeminy (půda, ornice) a vodárenského písku zrnitosti od 1 mm do 8 mm.

Zkušební provoz, který probíhal v letech 1986 - 1989 byl úspěšně ukončen v Pyšelech a v Úholičkách.

Výsledky zkušební ho provozu jsou uvedeny v následující tabulce:Z výsledků čištění lze konstatovat, že kvalita čištění splaškové vody je dobrá. Prokázala se přednost zemních filtrů a to v nízkých investičních a provozních nákladech, minimální nutné obsluze, údržbě a absence požadavku na elektrickou energii. Nevýhodou, nepřiznanou pracovníky VÚV, byla v řadě případů pokusných provozů kolmatace (zanesení vrchní vrstvy) filtrů a potřeba jejich zprůchodnění a obnovení činnosti.

Na následujících obrázcích je zemní filtr ve Vysoké Peci:
 

Pracovníci VÚV Praha s námi spolupracovali jak při sledování provozu ČOV ve Vysoké Peci, tak v ověřování a testování filtrační látky Cinis. Těleso filtru bylo složeno z vybraného plaveného elektrárenského popele. Plavený popel (po hydraulické přepravě) se podobá půdě, ale má standardnější granulometrické složení. Nátok předčištěné vody ze septiku byl zaveden přímo do tělesa filtru.Obtok byl obsypán štěrkem.

Průměrné hodnoty vybraných parametrů   zkušební ho provozu   jsou uvedeny v následující tabulce:
(zkušební provoz ve Vysoké Peci trval 24 měsíců)

ČOV Vysoká Pec pracovala 10 roků až výstavby nové ČOV v Jirkově a její provoz sledovali pracovníci VÚV Praha Ing. Mathielo a Ing. Písařová, kteří se podíleli se na následující tabulce.
Společníci firmy Cinis přes 20 let hledali a postupně nacházeli uplatnění pro využití sorbentu Cinis. Výsledky uceleně prezentují na těchto internetových stránkách.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies